شالوده عمل معمارانه   

.

 

 فکر می کنید شالوده­های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی / مذهبی ـ حتی اگر با آن چنان موافق نباشیم ـ عمل معمارانه چیست و یک معمار بایستی بر مبنای چه بنیانی اقدام به تفکر و عمل معماری کند؟

 

لینک